ХОРАТА НА ПИСАНИЕТО В ИСЛЯМА

 

Трябва да се почитат манастирите, църквите и синагогите

Друг важен факт, който научаваме от Корана е, че Мюсюлманите трябва да уважават местата за преклонение на Евреите и Християните. В Корана местата за богослужение на хората на Писанието, т.е. манастирите, църквите и синагогите, са споменати като святи места, защитени от Бог.

... И ако Аллах не отблъскваше едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много. Аллах ще подкрепи онези, които Го подкрепят. Аллах е всесилен, всемогъщ . (Коран, 22:40)

Този айят показва на всеки Мюсюлманин значението на уважаването и защитата на святите места на хората на Писанието.

Всъщност, Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) е имал контакти така както с хората на Писанието, така и с идолопоклонниците. Отношението към идолопоклонниците винаги е било справедливо и когато те поискали да преминат под покровителството на Пророка Мохамед (с.а.с.), той веднага приел тяхната молба. Това означава, че те са потърсили закрила при Божия пратеник от нападенията или несправедливите обвинения. През целия живот на Пророка Мохамед (с.а.с.) множество немюсюлмани и идолопоклонници са потърсили закрила при него, той ги приел под своето покровителство и им осигурил сигурност. В сура Тауба на Корана Бог повелява исканията на идолопоклонниците за закрила да бъдат приети от вярващите. За това Бог казва така:

И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защити го, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място... (Коран, 9:6)

Евреите и Християните, благодарение на общите им особености с Мюсюлманите, са по-близки до Мюсюлманите отколкото тези, които нямат вяра в Господа. Всяка една от тези религии притежава своя книга, т.е. те са подвластни на низпослана от Бог книга. Те знаят кое е правилно и кое грешно, кое е разрешено и кое забранено според Писанията им, и всички почитат пророците и пратениците, които ги съпровождали. Всички те вярват в отвъдното, където те ще трябва да отговарят за всичките си дела пред Господа. Следователно съществува една обща основа на базата, на която всички ние можем да се обединим.

 

 

Начало | Нека обединим сили | Общи ценности | Общи добродетели | Призив за мир
Хората на писанието в Исляма | Съюзничество в интелектуалната борба
Обединяване срещу радикализма | Мюсюлманите и хората на Писанието в историята
Последни постижения | Ислям за начинаещи | Исус не е умрял | Исус (м.н.) не е Божий син, а Божий пророк
За Автора | Връзка с нас | Сродни сайтове
Email: info@obedinenienareligiite.com

Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя.